Collagel Hydrogel Soft-Rat

Artikelnummer: MBS-MBS555784
Artikelname: Collagel Hydrogel Soft-Rat
Artikelnummer: MBS-MBS555784
Hersteller Artikelnummer: MBS555784
Hersteller: MyBiosource
Wirt: Rat
Kategorie: Humandiagnostik
Formulierung: Liquid
Lagerung: Store at -20 degree C.
Target-Kategorie: Collagel Hydrogel
Anwendungsbeschreibung: APPLICATIONS: 3-D Cell Cultures