Collagel Hydrogel-Human

Artikelnummer: MBS-MBS555789
Artikelname: Collagel Hydrogel-Human
Artikelnummer: MBS-MBS555789
Hersteller Artikelnummer: MBS555789
Hersteller: MyBiosource
Wirt: Human
Kategorie: Humandiagnostik
Formulierung: Liquid
Lagerung: Store at -20 degree C.
Target-Kategorie: Collagel Hydrogel
Anwendungsbeschreibung: APPLICATIONS: 3-D Cell Cultures