2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanone

Artikelnummer: MBS-MBS6120587
Artikelname: 2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanone
Artikelnummer: MBS-MBS6120587
Hersteller Artikelnummer: MBS6120587
Hersteller: MyBiosource
Kategorie: Biochemikalien
Lagerung: RT