Necrostatin-7 ((Z)-5-((3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)methylene)-2-imino-3-(thiazol-2-yl)thiazolidin-4-one, Nec-7)

 • Bilder: 0
 • Applikation: 0
Artikelnummer: MBS6064060-25
Hersteller: MyBiosource
Applikation: -
Kategorie: Biochemikalien
Menge: 25 mg
Preise anzeigen
(0) Bilder

Necrostatin-7 ((Z)-5-((3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)methylene)-2-imino-3-(thiazol-2-yl)thiazolidin-4-one, Nec-7)

 • Bilder: 0
 • Applikation: 0
Artikelnummer: MBS6064060-5
Hersteller: MyBiosource
Applikation: -
Kategorie: Biochemikalien
Menge: 5 mg
Preise anzeigen
(0) Bilder

Necrostatin-7 ((Z)-5-((3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)methylene)-2-imino-3-(thiazol-2-yl)thiazolidin-4-one, Nec-7)

 • Bilder: 0
 • Applikation: 0
Artikelnummer: MBS6064060-5X25
Hersteller: MyBiosource
Applikation: -
Kategorie: Biochemikalien
Menge: 5x25 mg
Preise anzeigen
(0) Bilder

Paroxetine, Hydrochloride ((3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine, FG-7051, BRL-29060)

 • Bilder: 0
 • Applikation: 0
Artikelnummer: MBS6064117-100
Hersteller: MyBiosource
Applikation: -
Kategorie: Biochemikalien
Menge: 100 mg
Preise anzeigen
(0) Bilder

Paroxetine, Hydrochloride ((3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine, FG-7051, BRL-29060)

 • Bilder: 0
 • Applikation: 0
Artikelnummer: MBS6064117-5X100
Hersteller: MyBiosource
Applikation: -
Kategorie: Biochemikalien
Menge: 5x100 mg
Preise anzeigen
(0) Bilder

4-(Trifluoromethyl)phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid

 • Bilder: 0
 • Applikation: 0
Artikelnummer: MBS6064217-25
Hersteller: MyBiosource
Applikation: -
Kategorie: Biochemikalien
Menge: 25 mg
Preise anzeigen
(0) Bilder

4-(Trifluoromethyl)phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid

 • Bilder: 0
 • Applikation: 0
Artikelnummer: MBS6064217-5X25
Hersteller: MyBiosource
Applikation: -
Kategorie: Biochemikalien
Menge: 5x25 mg
Preise anzeigen
(0) Bilder

Benzyl 3-N,N-Dibenzylamino-2-fluoropropanoate

 • Bilder: 0
 • Applikation: 0
Artikelnummer: MBS6064463-500
Hersteller: MyBiosource
Applikation: -
Kategorie: Biochemikalien
Menge: 500 mg
Preise anzeigen
(0) Bilder

Benzyl 3-N,N-Dibenzylamino-2-fluoropropanoate

 • Bilder: 0
 • Applikation: 0
Artikelnummer: MBS6064463-5X500
Hersteller: MyBiosource
Applikation: -
Kategorie: Biochemikalien
Menge: 5x500 mg
Preise anzeigen
(0) Bilder

4-Amino-1-((2R,5S)-2-((tert-butyldimethylsilyloxy)methyl)-1,3-oxathiolan-5-yl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one

 • Bilder: 0
 • Applikation: 0
Artikelnummer: MBS6064567-25
Hersteller: MyBiosource
Applikation: -
Kategorie: Biochemikalien
Menge: 25 mg
Preise anzeigen
(0) Bilder