1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(4-allly-2,6-dimethoxyphenoxy)propan-1-ol, CAS [[41535-95-9]]

Artikelnummer: BYT-ORB259063
Artikelname: 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(4-allly-2,6-dimethoxyphenoxy)propan-1-ol, CAS [[41535-95-9]]
Artikelnummer: BYT-ORB259063
Hersteller Artikelnummer: orb259063
Alternativnummer: BYT-ORB259063-2
Hersteller: Biorbyt
Kategorie: Biochemikalien
1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(4-allly-2,6-dimethoxyphenoxy)propan-1-ol
Molekulargewicht: 374.433
CAS Nummer: [41535-95-9]
Formel: C21H26O6