Collagel Hydrogel Soft+-Rat

Artikelnummer: MBS-MBS555785
Artikelname: Collagel Hydrogel Soft+-Rat
Artikelnummer: MBS-MBS555785
Hersteller Artikelnummer: MBS555785
Hersteller: MyBiosource
Wirt: Rat
Kategorie: Humandiagnostik
Formulierung: Liquid
Lagerung: Store at -20 degree C.
Target-Kategorie: Collagel Hydrogel
Anwendungsbeschreibung: APPLICATIONS: 3-D Cell Cultures