Collagel Hydrogel Soft+-Human

Artikelnummer: MBS-MBS555791
Artikelname: Collagel Hydrogel Soft+-Human
Artikelnummer: MBS-MBS555791
Hersteller Artikelnummer: MBS555791
Hersteller: MyBiosource
Wirt: Human
Kategorie: Humandiagnostik
Formulierung: Liquid
Lagerung: Store at -20 degree C.
Target-Kategorie: Collagel Hydrogel
Anwendungsbeschreibung: APPLICATIONS: 3-D Cell Cultures