ZytoChem Plus (AP) Polymer Kit

Artikelnummer: ZYT-POLAP-100
Artikelname: ZytoChem Plus (AP) Polymer Kit
Artikelnummer: ZYT-POLAP-100
Hersteller Artikelnummer: POLAP-100
Alternativnummer: ZYT-POLAP-100
Hersteller: Zytomed Systems
Kategorie: Diagnostik
ZytoChem Plus (AP) Polymer Bulk Kit
Klonalität: Monoclonal
Lagerung: 2°C to 8°C